Light & Learning

Abhinav Gupt Sansthan

PROF. BRIJESH KUMAR SHUKLA(padm-shri),Director

 • Ram Krishna International Sanskrit Award 2001 from Sarasvati Vikas Canada.
 • Jyotish Bhushan Sammana 2003 from Jyotish Vijnana Samiti, Varanasi.
 • Sanskrit Sahitya Puraskar 2003 from Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow
 • Subhadra Kumari Chauhan Janma Shatabdi Sammana 2004 from Jaimini Academy, Panipat
 • Vishesha Puraskara - 2006 from Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow
 • Vishesha Puraskara - 2007 from Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow
 • Brahmana Sammana - 2009 from Uttar Pradesh Brahmana Samanvaya Sabha, Lucknow.
 • Shishkaka Shri Sammana-2010 from the Department of Higher Education, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
 • Jyotish Vibhushana Upadhi-2010 from Divine Charitable Society, Gwalior.
 • Vishesh Puraskar-2010 from Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow.
 • Vikram Kalidasa Puraskar-2011 from Kalidas Samiti, Vikram University, Ujjain.
 • Vishishta Puraskar-2011 from Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow.
 • Saraswati Samman-2012 from the Department of Higher Education, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
 • Sanskrit Sahitya Puraskar-2014 from Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow.
 • Padm Shri Award by  Government of India

DR.PRAYAG NARAYAN MISHRA,Cordinator

 • Sanskrit Sahitya Puraskar 2001 By Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow
 • Sanskrit Sahitya Puraskar 2006 By Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow
 • V.G Rahurkar Prize 2015 By All India oriental conference,Pune
 • Sanskrit Sahitya Puraskar 2015 By Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow