Light & Learning

Sanskrit and Prakritk Languages

Online Study Material

S.No. Faculty Title View
1 Dr Satyaketu Chaturthi Vibhakti 2 View
2 Dr Satyaketu Chaturthi Vibhakti 1 View
3 Dr Abhimanyu Singh Upanishado ki Upadeyata View
4 Dr Abhimanyu Singh Kavyarth Hi Ras View
5 Dr Abhimanyu Singh Vaidik Sahitya-Ek Samany Parichay View
6 Dr Abhimanyu Singh Rudradaman ke prashastabhilekh ka aitihasik mahatva View
7 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 23 View
8 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 22 View
9 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 21 View
10 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 20 View
11 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 19 View
12 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 18 View
13 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 17 View
14 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 16 View
15 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 15 View
16 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 14 View
17 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 13 View
18 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 12 View
19 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 11 View
20 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 10 View
21 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 9 View
22 Dr Prayag Narayan Mishra Vaidic evam Laukik Sanskrit View
23 Dr Prayag Narayan Mishra PurushsuktaPart 02(6-9Mantra) View
24 Dr Prayag Narayan Mishra PurushsuktaPart 3 (9-16Mantra) View
25 Dr Prayag Narayan Mishra PurushsuktaPart 01(1-5Mantra) View
26 Dr Prayag Narayan Mishra Vaidic Yagon ka Vargikaran View
27 Dr Prayag Narayan Mishra Vaidic Rishi TattvaVimarsh View
28 Dr Prayag Narayan Mishra Vedarth Parigyan me Nirukt ki Upayogita View
29 Dr Prayag Narayan Mishra Amnaysamatam Samabhavsamixanam View
30 Dr Prayag Narayan Mishra Agnipurane Grihyavastuvimarshah View
31 Dr Prayag Narayan Mishra Vedo men Rastrabhivardhan Sandarbh View
32 Dr Prayag Narayan Mishra Vaidic Yagyanam Svarupam Mahattvanncha View
33 Dr Prayag Narayan Mishra Brahmyagymimansa View
34 Dr Prayag Narayan Mishra Vaidic Sandhi Prakriya Part 2 View
35 Dr Prayag Narayan Mishra Vaidic Sandhi Prakriya View
36 Dr Prayag Narayan Mishra Padpath ke niyam View
37 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 8 View
38 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto1 Verse 6,7 View
39 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1, Verse 4,5 View
40 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 2,3 View
41 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyam Canto 1 Verse 1 View
42 Dr Ashok Kumar Satapathy Kiratarjuniyasya Parichayah View
43 Dr Ashok Kumar Satapathy Alankara Sarvasvam Sutra 1-3 View
44 Dr Patrika Jain Prakrit Parichaya View
45 Prof Aruna Shukla Pali Shabd ki Nirukti tatha Arth View
46 Dr. Prayag Narayan Mishra Meaning of Veda (B.A. V Semester Functional Sanskrit) View
47 Dr. Prayag Narayan Mishra Rishi ,Devata ,Chhand and Viniyog(B.A. V Semester Sanskrit) View
48 Dr. Prayag Narayan Mishra Kinds of Mantra (B.A. V Semester Sanskrit) View
49 Dr. Prayag Narayan Mishra Dhwani Siddhant (M.A. III Sahitya) View
50 Dr. Prayag Narayan Mishra Vedic Varna and Swara (M.A. III Veda) View
51 Dr. Prayag Narayan Mishra Agnishtomavimarshah (M.A. III Veda) View